Logo

Användarvillkor – REMUC

Träder i kraft 25 maj 2018.

Definitioner

Användaren – Varje person som använder tjänsten.

SIM-kort, SIM – SIM-kort som levereras av Embelin tillsammans med en annan tjänst och/eller enhet för användning i samband med tjänsten.

Embelin – Embelin Ltd, ett finskt företag specialiserat på mjukvara och inbyggda system design. Moms-ID: FI10867716, Adress Tullivahdinkatu 1 C 1, 90120 Uleåborg, Finland.

Kunden – Den juridiska eller fysiska person som omfattas av avtal med Embelin.

Nätoperatör – Operatör av den Elektroniska nätverk som används av Embelin tjänster.

Bastjänst – Servicepaket som ingår i normal REMUC användning. Består av ”Min REMUC”-tjänsten och mobil applikation. Enhets användningsdata lagras för 7 dagar. Senaste platsinformation sparas om versionen har stöd för GPS.

Premium-nivå (Kördagbok) – Servicepaket som innehåller bastjänst egenskaper där man sparar allt egenhet- och platsdata och data arkiveras till molntjänst och kan visualiseras via en speciell webbtjänst. All data arkiveras i minst 5 år.

Fleet-/FMS-tjänst – Servicepaket som innehåller separat beställt avgiftsbelagda, extra service främjande funktioner.

REMUC -webbserver, REMUC-molntjänst – Serverpaket där kundens REMUC-enheten är ansluten till och data transaktionen utförs.

REMUC Webbhandeln – En online marknadsplats som förvaltas av Embelin, där man kan köpa olika servicepaketer och produkter.

Användningsdata – Data samlas in och arkiveras till REMUC Server och/eller REMUC molntjänst. Insamlade data beror på kundens maskinvara och servicepaket.

Användningsavgift – En separat avgift som betalas för REMUC-enhetens användning och beror på enhetens version.

Villkor – Standardvillkor som gäller för tjänsten.

 

Om villkor

Villkor tillämpas på alla tjänster baserade på REMUC plattform och levereras av Embelin eller någon Embelin-godkända leverantörer (med kontrakt mellan Embelin och kund).

Mer detaljerad produktinformation finns på www.remuc.fi.

Kunden godkänner dessa villkor genom att göra en beställning i REMUC Webbhandeln eller genom att aktivera en tjänst på andra sätt (t. ex. i mobilappen). Villkor är i kraft tillsammans med andra möjliga avtalsvillkor mellan kund och Embelin. Dessa villkor prioriteras framför andra villkor, om inget annat överenskommits. I vissa fall kan konsumenträtten ge tvingande rättigheter till kunden.

Embelin inte tar ansvar för skador som orsakats av force majeure. Alla otillgängliga eller oväntade omständigheter eller ändring av villkor utanför Embelin inflytande anses vara force majeure. Embelin är skyldig att smeddela kunden så snart som möjligt om force majeure.

 

Beställning/inköp

Kunden kan köpa REMUC-apparat, antingen direkt från Embelin leverantörer (med eller utan installationstjänst). REMUC webbtjänst ingår i enhetspriset, vilket innebär att när du tar REMUC i bruk och accepterar till sekretesspolicyn och dessa användarvillkor i mobilapplikationen kommer kunden att vara användare av tjänsten. Funktioner som ingår i tjänsten och data som samlas in REMUC servern beror på det valda/köpta servicepaketet.

Användning av SIM-kort eller tjänst som omfattas av avgiften startar från det ögonblick då SIM-kortet aktiveras eller enheten är ansluten till REMUC server för den första tiden (som en kommer först appliceras). Innan den förbetalda SIM-kortens användningstid tar slut, måste kunden köpa mer användningstid eller betala användningsavgiften från webbtjänsten som nämns i villkoren. Användningstid/användningsavgift säljs i fördefinierade paket. Embelin förbehåller sig rätten att omdefiniera paket. Om användaren inte förnyar användningstiden innan utgångsdatum, förbehåller sig Embelin rätten att debitera en separat aktiveringsavgift för återaktivering innan användningen av kortet kan fortsätta.

Embelin förbehåller sig rätten att kontrollera kundens kreditinformation och Embelin kan vägra kundrelation med kunden om det finns en objektiv grund.

Om tjänsten har beställt som distansförsäljning från webbhandeln kan kunden ångra avtalet inom 14 dagar, tid räknat från det då Embelin fullgör sin upplysningsplikt baserat på hem-och distansförsäljning lag. När kunden utövar sin rätt att ångra avtalet måste kunden betala alla kostnader (beställning, installation, användning av tjänsten) som har används tills ångerdagen.

Embelin konsumentförsäljning lyder den gällande lagstiftningen av Finlands och EU:s konsumentskyddslagstiftning. Handelsavtal mellan företagskunder och Embelin följer vi Finlands Köplag om inte annat har skriftligen överenskommits.

 

Priser och betalning

Priser, betalningsvillkor och eventuella avgifter bestäms av det senaste prislista som kan ses i REMUC Webbhandeln www.remuc.fi/site/kauppa/ och när det gäller tjänsten som köps separat,  i Min REMUC-tjänsten (Min.REMUC.com). Alla priser inkluderar moms om inte annat anges. I priserna ingår inte installation eller leverans. Om det finns en uppenbar fel i prislistan, kommer produkten inte att säljas för lägre pris om man kan anta att kunden förstår felet. Fasta betalningar faktureras i förskott, vanligtvis en gång (1) per år. Kapitel ”ändringar” kommer att tillämpas vid prisförändringar. Om kunden har förvärvat flera tjänster kan de debiteras självständigt.

I REMUC Webbhandeln accepterar mest använda kreditkort och betalning via bank identificatIon. Betalningen hanteras via Paytrail Oyj Webbplats.

Betalningar med Visa, Visa Electron och MasterCard

Paytrail Oyj (2122839-7) fungerar som betalnings hanteringstjänsten och betaltjänstleverantör i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. I betalningar gjorda med Visa, Visa Electron eller MasterCard kommer Paytrail Oyj att visas som betalningsmottagare på kort fakturan och skickar betalningen till handlaren. Paytrail Oyj är ett auktoriserat betalningsinstitut.

Paytrail Corporation

Moms-ID: 2122839-7

Innova 2 Lutakontie 7

40100 Jyväskylä

Telefon: + 358 207 181 830

www.Paytrail.com

Nätbanken

Paytrail Oyj (FI2122839) ger nätbank betalnings överföringstjänster i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. För konsumenten fungerar tjänsten exakt samma sätt som traditionella online betalningar.

Fakturerings anmärkningar måste uppvisas före förfallodatum. Trots denna anmärkning måste kunden betala den del av fakturan som inte är kontroversiell. Förseningsavgifter, räntor och andra eventuella avgifter kommer att debiteras enligt gällande lag.

 

Avtalstid, returpolicy och avtals avslutning

Om inte annat överenskommits kommer tjänsten att aktiveras så snart det är praktiskt möjligt efter att Embelin har godkänt kundrelationen. Tjänsten kommer att vara aktiv tills vidare eller till kundens förbetalda tjänsten rinner ut.

Kunden har rätt att säga upp tjänsten med ett (1) månads meddelande från och med utgången av den månad då uppsägnings besked tas emot. Anmälan om uppsägning måste levereras i skriftlig form till Embelin. Embelin kan, genom skriftligt meddelande, och med samma villkor som kunden, avsluta tjänsten om det finns lämpliga skäl för detta. Om kunden har mer än en tjänst kan de sägas upp individuellt.

Om avtalspartnern bryter mot dessa villkor kan tjänsten avslutas med omedelbara följder. Om möjligt måste avtalspartner meddelas skriftligen innan avtalets uppsägning. Anmälan skall innehålla skälen för uppsägning och förfallodag för rättelse.

Efter tjänstens uppsägning är Embelin skyldig att betala tillbaka korrekt andel av förbetalda krediter och i sin tur kund måste betala alla andra avgifter som hör till avtalet till slutet av tjänsten. Om det finns ett överenskommet förfallodatum måste kunden betala alla fasta avgifter som skulle ha varit giltiga under tidsfristen. Om tjänsten avslutas på grund av villkorsbrott, är Embelin inte skyldig att betala tillbaka redan betalda avgifter. Embelin ansvarar inte heller för eventuella ytterligare service- eller installationsavgifter som orsakas av uppsägning av tjänsten.

När uppsägningen är i kraft, kundens rätt att använda tjänsten och Embelin ansvar för att leverera tjänsten avslutas samtidigt.

Oanvända produkter beställda från Webbhandeln har 32 dagars returrätt enligt konsumentskyddslagstiftningen kapitel 6. Lagens avsikt är att ge kunden rätt att inspektera produkten som är möjligt i butik. Embelin ger möjlighet att utforska innehållet i paketet. Produktförpackningen måste öppnas med allmän försiktighet för att undvika skador på förpackningen eller innehållet.

Produkter och tjänster beställda av företagskunder har en begränsad 32 dagars returpolicy som tillhandahålls av Embelin. Returnerad produkt måste vara oanvänd och förpackningen oöppnad (om produkten har en). Produkter kommer att återsändas på överenskommet sätt med Embelin Oy.

 

Användning av tjänsten

Tjänster får användas endast med enheter som Embelin har godkänt och de uppfyller kraven i lagen.

SIM-kort tillhör Embelin och det får endast användas för de ändamål (s) som anges av Embelin. Det är förbjudet att ändra, kopiera eller annan användning som avviker från det normala. När du använder dataanslutning med REMUC, det finns ingen maximal överföringsgräns, men med SMS-användning det anses att normal användning omfattar högst 150 SMS per månad (motsvarar 75 uppvärmning händelser per månad). Om användaren överskrider denna gräns, förbehåller Embelin rätten att stänga SIM-abonnemanget. När SIM-kortet är aktiverat, accepterar kunden att inte ta bort SIM-kort eller använda något annat SIM-kort på enheten för varaktighets abonnemang för SIM-kort är aktivt. Embelin förbehåller sig rätten att avsluta abonnemanget om kunden bryter mot SIM-kort-relaterade villkor. Dessa villkor inkluderar att använda SIM-kortet till något annat ändamål än dikteras av Embelin och inte betalar överenskomna avgifter som krävs av SIM-kortet användning. Om kunden vill byta Embelin SIM-kort till andra operatörers SIM-kort är det tillåtet. I dessa REMUC versioner där användningsavgift tillämpas, måste den betalas även om SIM-kortet byts.

 

Otillåten användning

Kunden är ansvarig för att SIM-kortet och tjänstens autentiseringsuppgifter förvaras säkert för att förhindra obehörig användning.

Om kunden upptäcker eller blir medveten att SIM-kortet och/eller tjänstens autentiseringsuppgifter har förloras eller används utan tillåtelse, måste kunden kontakta Embelin omedelbart för att minimera obehörig användning, se kapitel ”tillfälliga avbrott”.

 

Funktioner i tjänsten

Om inget annat överenskommits, överensstämmer tjänsten med de krav och funktioner som anges i den tekniska dokumentationen och på webbplatsen för www.remuc.fi.

Embelin förvärvar tillgång till nätoperatörens mobilnät och har inte ett eget nätverk. Tjänsten bygger på principen att Embelin säljer tillgång till operatörens mobilnät. Kunden är tillåtet att använda sitt eget SIM-kort som fungerar i någon annan operatör nätverk, men i detta fall Embelin är inte ansvarigt för eventuella SIM-relaterade problem och kommer inte att ge stöd i dessa frågor. SIM-kort måste uppfylla de standard minimikrav som anges av Embelin för tjänsten.

Tjänsten kräver datakommunikation via mobilnätet. Kunden måste själv se till att mobil signalmottagningen i det planerade användningsområdet är tillräcklig. Embelin ansvarar inte för någon ersättning till kunden om service kvaliteten sänks på grund av låg signalmottagning.

Tjänsten kan ibland vara otillgänglig på grund av tekniska skäl, geografiska förhållanden, nätverksfel, signal trängsel eller andra faktorer utanför Embelin inflytande. Dessa faktorer kan sänka servicekvaliteten tillfälligt men detta utgör inget fel i tjänsten.

 

Fel i tjänsten

Kunden ska omedelbart meddela Embelin om eventuella fel i tjänsten, brister eller misstankar om sådana händelser. Kunden får inte åberopa fel i tjänsten om Embelin inte får meddelande om felet inom skälig tid från det att felet upptäckts.

 

Ansvar

Embelin garanterar inte 100% feltolerans, service hastighet eller informations precision. Dessutom är Embelin inte ansvarigt till kunden för någon direkt eller indirekt (väsentlig eller immateriell) eller direkta skador som orsakats av användning produkten eller tjänsten.

 

Tillfälliga avbrott

Embelin kan tillfälligt avbryta tjänsten till kunden om:

  1. Kunden inte uppfyller överenskomna tjänstens betalningar per förfallodag;
  2. Kunden har gett felaktig eller bristfällig kundinformation;
  3. Kunden använder service med produkter som inte är godkända i dessa villkor;
  4. Embelin har skälig misstanke om att kunden använder tjänsten mot villkor, lag eller kränker tredje parts rättigheter;
  5. Embelin har legitim misstanke om att tjänsten används för att möjliggöra andra förseelser och att tjänsten avbrott är en rimlig metod för att bevaka kundens, Embelins eller tredje parts Intressen;
  6. Säkerheten och/eller funktionaliteten i nätverket eller en tredje parts intresse kräver det.

Embelin syftar till att meddela kunden om ett avbrott så snart som situationen tillåter det.

Även när tjänsten avbryts, måste normala fasta avgifter betalas tills tjänsten avslutas eller avslutas helt. Embelin förbehåller sig rätten att begränsa tjänstens funktioner baserat på samma grund som vid avbrott i tjänsten.

 

Personuppgifter

Användning av REMUC tjänsten kräver insamling och behandling av personuppgifter. Behandling i enlighet med en separat sekretesspolicy och gällande tillämplig lag. Sekretesspolicy kan läsas på www.remuc.fi/rdir/privacy_sv.

 

Sekretess

Embelin och dess anställda är skyldiga att hemlighålla kundens tjänstens användnings vanor och allt kommunikationsinnehåll. Embelin kommer inte att dela ut sådan information till tredje part utan kundens medgivande om inte olagliga aktiviteter kräver det. Se även avsnittet ”personuppgifter”.

 

Ändringar

Embelin förbehåller sig rätten att ändra villkor, inklusive prisändringar, med ett skriftligt meddelande till kunden. Om ändringen inte är av kundnytta har kunden rätt att häva avtalet utan extra avgifter. Kunden samtycker till ändringar genom att fortsätta använda tjänsten efter anmälan.

Prisändringar kan vara i kraft omedelbart utan anmälan om dessa ändringar grundar sig på förändringar i offentliga avgifter, skatter eller andra orsaker utanför Embelin jurisdiktion. Kunden kan inte säga upp tjänsten utan kost av en sådan förändring.

Embelin kan ändra kundtjänst inställningar eller uppdatera programvara eller firmware utan separat meddelande till kunden för att underhålla tjänsten. Kunden bekräftar att uppdatering kan orsaka ändringar eller förbättra enhetens funktionalitet.

 

Överlämning

Kunden får inte sälja, leasa, hyra eller på något sätt aktivera tjänsten för en tredje part utan skriftligt avtal med Embelin.

 

Kommunikations- och kontaktinformation

Kommunikation mellan kund och Embelin sker via Embelin kundtjänst. Kontaktinformation finns på www.remuc.fi. Embelin kan begära enhets-ID och/eller tjänstens identifikation i början av kundtjänst händelsen.

Användningen av e-post är ansvarig för det skriftliga informationsutbytet.

Kunden är skyldig att informera Embelin om eventuella ändringar i kontaktinformation eller något som är relevant för kundrelationer.

 

Tillämplig lag och konfliktlösning

I konsumentavtal regleras tjänsten och villkoren av finsk lag. Konflikter mellan kund och Embelin kan lösas i Embelins kommunal domstol.